Pályázat Nyugalom Idősek Otthona intézményvezető munkakőr betöltésére

Zsana Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nyugalom Idősek Otthona Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.01-2022.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6411 Zsana, Új utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése,az intézmény törvényes működésének biztosítása,a szakmai munka irányítása,az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói jogok gyakorlása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000.(1.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség,
 • Felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő- a szociális ellátás területén – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgár
 • egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem,
 • Vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Civil szervezetekkel való kapcsolat
 • Egyházi szervezetekkel való kapcsolat
 • pénzügyi vagy gazdálkodási ismeretek
 • Intézményi átszervezések megtervezésében és végrehajtásában szerzett tapasztalat
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret
 • Pályázati projektek megtervezésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • Idegen nyelvek ismerete
 • szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meglétét igazoló okiratok másolatát, azzal hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltségén
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az itézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatály alatt
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • Az eddigi munkaviszonyairól, szakmai gyakorlatról szóló igazolások
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglaltszemélyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy hozzájárul-e a pályázatot elbíráló üléseken a nyílt ülésen való tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Visnyei Miklós nyújt, a 77/590-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zsana Önkormányzata címére történő megküldésével (6411 Zsana, Kossuth utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 462-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.
 • Személyesen: Visnyei Miklós, Bács-Kiskun megye, 6411 Zsana, Kossuth utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat véleményezésére egy 3 tagú bizottság alakul, mely a pályázat benyújtási határidejének lejártát követően véleményezi a pályázatokat, személyes meghallgatást tart, valamint a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Helyben szokásos módon – 2017. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot zárt borítékban, postán vagy személyesen 1 példányban papíron és 1 példányban elektronikusan “Nyugalom Idősek Otthona intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a Zsana Önkormányzata Polgármesterének (Visnyei Miklós 6411 Zsana, Kossuth utca 3.)