Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok – ADY – Zsana

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok – ADY

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata

 1. Az országos illetékességű szervek, valamint a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 1. A helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai

 1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása,  nyilvántartása
3 082044 Könyvtári szolgáltatások
4 082091 Közművelődés- közösségi társadalmi részvétel fejlesztése
5 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
6 086020 Helyi, közösségi tér biztosítása, működtetése

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nyilvántartások:

   • Könyvtári felvételi napló – nem nyilvános
 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

nincs

 1. A testületi szerv döntési előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

SZMSZ tartalmazza

 1. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények ide kattintva érhetők el.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Magyar Államkincstár 2017. évi ellenőrzés megállapításai

A kincstári ellenőrzés tárgya:

– a számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének;

– az Áht. 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének;

– az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálata.

A kincstári ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés

A kincstári ellenőrzéssel érintett időszak: 2017. költségvetési év

„A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálatot végzett az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél a 2017. évi költségvetési beszámolóra vonatkozóan. A vizsgálat célja az volt, hogy az elvégzett ellenőrzések alapján megállapítást nyerjen, az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója megbízható-e, valós képet mutat-e és jelentős hibát tartalmaz-e.

A Közös Hivatalt 2013. március 1-jén alapították. Az alapító önkormányzatok korábban nem alkottak közös hivatalt. Valamennyi önkormányzat megtartotta saját pénzügyi ügyintézőjét, akik helyileg is a kirendeltségeken dolgoznak. A Közös Hivatalnál tapasztalt, megfelelő szaktudással rendelkező pénzügyi ügyintézőket alkalmaznak.

Az Önkormányzat a vizsgálat során folyamatosan együttműködött az Igazgatósággal, a feladatokat határidőre, mindig pontosan teljesítette, annak ellenére is, hogy az ellenőrzés jelentős többletmunkát okozott a pénzügyi ügyintéző számára, különösen a beszámoló készítés és a mintavételezés időszakában. A kiválasztott mintákkal kapcsolatos dokumentumokat postai úton határidőben megküldték, azoknál a mintáknál, ahol további dokumentumok ellenőrzésére volt szükség, helyszíni ellenőrzés során győződtünk meg azok meglétéről és helyességéről. A helyszíni ellenőrzésekre minden esetben felkészültek, így azok gyorsan, problémamentesen zajlottak.

Az ellenőrzés során feltártakat összefoglalóan értékelve megállapítható, hogy az Önkormányzat és az általa irányzott költségvetési szervek vonatkozásában a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, a belső szabályozás megfelelő, a kulcskontrollok működése elfogadható volt, a belső ellenőrzés tevékenysége hatékony volt, kijavíttatta a hiányosságokat.

A megfelelő szabályozottság, a kontrollrendszer működtetése megteremtette a szabályos működés alapját.”

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatal rendjének szabályzata letölthető innen

 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 1. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 1. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista