Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok – Önkormányzat – Zsana

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok – Önkormányzat

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

– Alaptörvény

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

– Balotaszállási Közös Önkormányzati  Hivatal SZMSZ

– Zsana Önkormányzata SZMSZ

 1. Az országos illetékességű szervek, valamint a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

 1. A helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai

—-

 1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Vadkár, vadászati kár

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele

Születési név megváltoztatása

Házasságkötési eljárás

Házassági névmódosítás

Haláleset anyakönyvezése

Hagyatéki póthagyatéki ügyintézés

Anyakönyvi kivonat kiállítása

Bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek

Bejelentés köteles telepengedélyes ipari tevékenységek

Birtokvédelem

A szálláshely szolgáltatási ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Köztisztasági feladatok

(Zsana Önkormányzata 6411 Zsana, Kossuth u. 3.)

Hulladékszállítás

(Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.,Vaskút, Kossuth L. u. 90.)

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

Közüzemi szerződés és díjfizetés alapján bárki által igénybe vehető.

További információ, díjszabás: www.fbhkft.hu

Telefon: +36 79 524 821
Fax: +36 79 572 052
Email: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

SZILÁRD HULLADÉK LERAKÓ                              NYITVA TARTÁSA:

Szerdán 8:00-16:00 óráig
Szombaton 8:00-16:00 óráig

A szolgáltatás igénybevétele zsanai lakosok részére ingyenes.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Patyi Jenő ev. ( 6120 Kiskunmajsa, Mező Imre utca 30.sz.)

Háztartási szennyvíz szolgáltatás igényelhető a 30/330-3303 telefonszámon.

Víziközmű-szolgáltatás

(Alföldvíz Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.)

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

Közüzemi szerződés és díjfizetés alapján bárki által igénybe vehető.

További információ, díjszabás: www.alfoldviz.hu

Telefon: 66/523-200
Fax: 66/528-850
E-mail: info@alfoldviz.hu

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

lakosság:

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 15. , tel: 77/421-355)

közület:

Halas-Thermo Kft.( 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 64.  Tel.: 77/423-020)

Köztemető fenntartás

Papp Péter „Kegyelet” Temetkezési vállalkozó

(6131 Szank, Rákóczi utca 7. sz.)

További információ, díjszabás: Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének  14/2018. (VII.24.) önkormányzati rendelete a temetőről és temetkezésről.

Sírhely vagy urna megváltás és sírásás  ügyintézés a személyesen a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltségén.

6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alapte-vékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nyilvántartások:


Működési engedélyek
ill. bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX.29.) Kormány rendelet

2009. október 01-én lépett hatályba a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, melynek 6. § (1) bekezdése értelmében a kereskedő a Kertv. /a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény/ 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a jegyző a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Továbbá a 9. § (1) bekezdése értelmében a jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a 2. melléklet B) pontja szerint vezetett nyilvántartásba veszi és a 4. melléklet szerinti igazolást ad ki. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Magánszálláshely nyilvántartás (2009. évi LXXVI. tv)

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben a Kertv. 9. §-a tekintetében kereskedelmi hatóságként a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Telepengedély nyilvántartás 57/2013. (II.27.) Korm.rendelet

2013. február 28-án lépett hatályba a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, melynek 8. § (1) bekezdése alapján „a jegyző a telepet – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul – a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi”.

Nyilvántartásaink itt érhetők el (önkormányzat-szolgáltatási tevékenység nyilvántartása)

Vásárokról, piacokról, helyi termelői piacokról és bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet – 2012. január 1-jei módosítását követően – 4. § (5) bekezdése, a 4/B. § (3) bekezdése, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése alapján a fenti szolgáltató tevékenységeket végzőket a települési jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi. A nyilvántartások nyilvánosak.

Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a hatóság a rendezvénytartási engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi. Ez a nyilvántartás a jogszabály értelmében nyilvános, honlapon való megjelentetése kötelező.

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

—-

 1. A testületi szerv döntési előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendjét, a testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módját, a döntéshozatal eljárási szabályait, és látogathatósági szabályait a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal és a  Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata ide kattintva érhető el.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata ide kattintva érhető el.

A Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei ide kattintva érhető el.

 1. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Képviselő-testületi ülések előterjesztései ide kattintva érhető el.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények ide kattintva érhetők el.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

—-

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Magyar Államkincstár 2017. évi ellenőrzés megállapításai

A kincstári ellenőrzés tárgya:

– a számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének;

– az Áht. 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének;

– az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálata.

A kincstári ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés

A kincstári ellenőrzéssel érintett időszak: 2017. költségvetési év

„A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálatot végzett az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél a 2017. évi költségvetési beszámolóra vonatkozóan. A vizsgálat célja az volt, hogy az elvégzett ellenőrzések alapján megállapítást nyerjen, az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója megbízható-e, valós képet mutat-e és jelentős hibát tartalmaz-e.

A Közös Hivatalt 2013. március 1-jén alapították. Az alapító önkormányzatok korábban nem alkottak közös hivatalt. Valamennyi önkormányzat megtartotta saját pénzügyi ügyintézőjét, akik helyileg is a kirendeltségeken dolgoznak. A Közös Hivatalnál tapasztalt, megfelelő szaktudással rendelkező pénzügyi ügyintézőket alkalmaznak.

Az Önkormányzat a vizsgálat során folyamatosan együttműködött az Igazgatósággal, a feladatokat határidőre, mindig pontosan teljesítette, annak ellenére is, hogy az ellenőrzés jelentős többletmunkát okozott a pénzügyi ügyintéző számára, különösen a beszámoló készítés és a mintavételezés időszakában. A kiválasztott mintákkal kapcsolatos dokumentumokat postai úton határidőben megküldték, azoknál a mintáknál, ahol további dokumentumok ellenőrzésére volt szükség, helyszíni ellenőrzés során győződtünk meg azok meglétéről és helyességéről. A helyszíni ellenőrzésekre minden esetben felkészültek, így azok gyorsan, problémamentesen zajlottak.

Az ellenőrzés során feltártakat összefoglalóan értékelve megállapítható, hogy az Önkormányzat és az általa irányzott költségvetési szervek vonatkozásában a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, a belső szabályozás megfelelő, a kulcskontrollok működése elfogadható volt, a belső ellenőrzés tevékenysége hatékony volt, kijavíttatta a hiányosságokat.

A megfelelő szabályozottság, a kontrollrendszer működtetése megteremtette a szabályos működés alapját.”

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatal rendjének szabályzata letölthető innen

 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

—-

 1. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

—-

 1. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

—-

 1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

—-

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az Önkormányzatnak és a Hivatalnak  különös és egyedi közzétételi listája nincs.