Felhívás óvodai beiratkozásra – Zsana

Felhívás óvodai beiratkozásra

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§-a értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

Az óvodába történő jelentkezés időpontja:

2023. április 24-26. 8-14 óráig

helye: Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde
6411 Zsana Béke u. 1. sz.

A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:

Az óvodai jelentkezéskor bemutatandó dokumentumok:

–           A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok.

–           A szülő személyazonosságát  igazoló            hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

 Az óvodai jelentkezéskor benyújtandó dokumentumok:

–  A gyermek születési anyakönyvi kivonata
–  A gyermek TAJ kártyája.
–  A gyermek lakcímkártyája
– A sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakértői véleménye.
– A nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a Magyarország területén való tartózkodásra jogosító okirat másolata.
– Aennyiben a gyermek a családból kiemelten nevelkedik, az erről szóló gyámhatározat.
– Külön élő, vagy elvált szülők esetében a bírósági végzés a gyermekelhelyezésről, ennek hiányában mindkét fél által aláírt nyilatkozat, vagy gyámhatósági határozata.

 Amit az óvodai felvételről tudni kell

 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 • Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
 • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
 • A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.
 • Az a   szülő   vagy   törvényes   képviselő, aki   a   szülői felügyelete vagy gyámsága alatt   álló   gyermeket   kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

–     Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek az óvodai nevelésben való      részvételi kötelezettségét megszegi, a nevelési-oktatási intézmény vezetője

 1. a)            az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott ötödik óvodai nevelési nap után

            felhívja a családi pótlék jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményre,

 1. b) az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott huszadik óvodai nevelési nap után

            kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál az ellátás szüneteltetését.

 • A nevelési-oktatási intézmény vezetője a felhívásokat tájékoztatásul megküldi a gyámhatóság részére is.

 • A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik.
 • Az óvodai felvételről, átvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ban meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.

Az óvoda vezetője

 1. a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
 2. b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2023. május 29. napjáig közli a szülővel.

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő feladata.

 A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvoda óvodai felvételt elutasító döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – eljárást megindító kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz. Az ügyben a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést, mely során

 1. a) a kérelmet elutasíthatja,
 2. b) a döntést megváltoztathatja, vagy
 3. c) a döntést megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

A nevelési-oktatási intézmény döntése végleges, ha az Nkt.37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.

 Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítéséről:

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

További információk az alábbi linken érhetőek el: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Felmentés a kötelező óvodai nevelésben történő részvétel alól

Felmentés a kötelező óvodai nevelésben történő részvétel alól:

 A szülő – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva – kérelmezheti az óvodai foglalkozások alóli felmentést. A kérelem a tárgyév április 15. napjáig nyújtható be.
A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig szól, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.
Különös méltánylást érdemlő esetben – a tárgyév április 15-éig benyújtott – újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

A kérelem benyújtása:

A szülő a felmentés iránti kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalhoz nyújthatja be.